Regler og Politikker

Ordensregler/samværsregler

  • Vis hensyn og respekt over for hinanden.
     
  • Vis hensyn og respekt overfor hinandens ejendele.
     
  • 10. klasse-centret er kun for skolens egne elever.
     
  • Rygning er i henhold til gældende lov ikke tilladt for elever og lærere i skolen eller på skolens område.


Derudover er der specifikke regler for bl.a. anvendelse af skolens computere:

Brugernes rettigheder

Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne må således bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde. Al anden brug – herunder en kommerciel – må ikke finde sted.

Skolen har adgang til Undervisningsministeriets Sektornet og dermed til Internet på fordelagtige betingelser, fordi det er beregnet til undervisning. Derfor må maskinerne kun anvendes til undervisningsformål. Således skal spil og planløs surfing på nettet ubetinget vige for undervisningsrelateret arbejde.

Brugernes pligter

Det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning.

Alle skal overholde god Edb-etik på Internet. Man må f.eks. ikke sende anonym e-post eller på anden vis genere andre brugere af nettet. Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes af brugeren.

Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller er skadelig for skolens omdømme eller virksomhed er forbudt.

Elever, der har behov for at downloade store filer fra nettet, må kun gøre dette efter nærmere aftale med ansvarlig lærer. Skolen forbeholder sig ret til at standse brug af computere og nettet, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk – herunder skolens forbindelse til sektornet. Der må downloades til harddisk, men filerne må ikke pakkes ud eller installeres. Efter endt download kan filerne overføres til disketter.

Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager (udtalelser, kopiering m.m.). Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, brugeren foretager.

Mad og drikke må ikke medbringes ved skolens computere.

Undgå unødig udskrivning – vær økonomisk og økologisk!

I det hele taget: Vis respekt og hensyn over for både mediet og dine medbrugere.

Muligheden for at anvende skolens computere bygger på tillid mellem lærere og elever til, at ovenstående regler overholdes. Ethvert brud på denne tillid medfører udelukkelse fra brug af skolens computere.

Voldspolitik

På Xclass har vi en voldspolitik, som er et overordnet regelsæt for handling og konsekvenser af hvis du påtænker dig at udøve vold på lærer eller andre elever.

Siden er sidst opdateret 17. januar 2022