A linje

Vision

Eleverne skal trives, udvikle sig og lære – i fagligt, personligt og socialt perspektiv - ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber.

Intention

For at mindske udfordringen, som et skoleskift altid udgør for alle elever, tilstræbes det, at skabe en positiv og tryg overgang fra afgivende skole til Xclass. Vi afholder meget gerne afklaringsmøde og samtale med den enkelte elev og familie, ligesom vi etablerer det nødvendige samarbejde med afgivende skole, UU-vejleder samt sagsbehandler. Vi sigter på et tilstrækkeligt, trygt og individuelt orienteret forældresamarbejde og anvender gerne de metoder og rutiner, som har vist sig hensigtsmæssige for den enkelte familie i det tidligere arbejde. Der afholdes netværksmøde med elever, lærere, forældre og ledelse blandt andet med det formål at få forventningsafstemt. Vi kan tilbyde gode fysiske rammer, som tager højde for de forskellige behov, som elevgruppen har. Disse rammer giver den enkelte elev mulighed for en række valgmuligheder i det daglige, som samlet set medvirker til at skabe et konstruktivt og trygt læringsmiljø. Vi tilstræber så få lærere omkring klassen. Linje- og kontakttimerne varetages af to lærere således, at der gives gode muligheder for emnevalg, individuelle samtaler, vejledning etc. Det prioriteres at etablere flere forskellige samarbejder med skolens øvrige klasser, ligesom eleverne har mulighed for at deltage i en række fællesarrangementer i og omkring undervisningen.

Pædagogisk/didaktisk praksis

Der undervises i de almindelige 10. klassefag efter folkeskoleloven (dansk, engelsk og matematik) med det formål, at eleverne tilegner sig tilstrækkelige forudsætninger til at aflægge prøve i 10. klasse. Eleverne har mulighed for at tilvælge valgfag. Eleverne har 31 lektioner pr. uge, heraf 17 i de tre prøvefag. De resterende 14 lektioner anvendes til to kontakttimer, med fokus på klassetrivsel, individuelle forhold omkring den enkelte elev og uddannelsesvejledning i samarbejde med UU - og 12 såkaldte ”linjetimer”. I linjetimerne undervises eleverne i en lang række centrale emner og temaer, som overordnet har til formål at styrke elevens alsidige udvikling. Centrale delemner af det overordnede mål er blandt andet, at eleven skal udvikle praktiske-personlige færdigheder, øge sin selvkontrol og selvindsigt, udvikle sin sociale forståelse, samværskompetence og ansvar samt udvikle sin evne til kommunikation i og færden i det offentlige rum.

Kriterier for visitering/optagelse i A-klassen

En generel specialundervisningsklasse, med normalt begavede unge, med autismespektrumforstyrrelse. Det forudsættes, at eleverne, på kort sigt, ser sig selv i ungdomsuddannelsessystemet – med den til rådighed værende støtte. Der undervises efter de almindelige 10. klasses-fag efter Folkeskoleloven. 

Retningslinje for visitation til Xclass A-klassen er:

  • Kontakt til viceskoleleder Kristian Thanning for indskrivning
  • Formøde med lærere, UU-vejleder, forældre samt kommende elev
  • Generel deadline for visitation er i februar, men løbende indskrivning er muligt i særlige tilfælde.