I linje

Vision 

Et 10. klassesskoleår, hvor der fokuseres på elevens ressourcer og erfaringer på en anerkendende og værdsættende måde. 

Der arbejdes med anerkendelse, viden og ny indsigt, hvor den enkelte elev bliver set og hørt. Der arbejdes med de faglige, personlige og sociale kompetencer. 

Et vigtigt element i målsætningen for 10. skoleår på Xclass er, at ruste eleverne til deres videre uddannelsesforløb. 

Som udgangspunkt går eleven til afsluttende prøve i fagene dansk, matematik og engelsk, hvilket betyder, at eleven skal være undervisningsparat. 

Intention 

Xclass tilbyder et skoleår i et trygt klassemiljø med accept af forskellighed, hvor der tages udgangspunkt i ressourcer og kompetencer. Der vil være fokus på det eleven kan i stedet for, hvad eleven ikke kan. Der arbejdes med et inkluderende læringsmiljø, hvor kommunikation og dialog er tilstedeværende for at opnå tryghed, anerkendelse, støtte og respekt. Xclass lægger vægt på omgivelser, der formår at give eleven anerkendelse og erfaring. Eleven vil opbygge tro på egne evner og styrke egen selvtillid samt selvværd.  

Pædagogisk/didaktisk praksis. 

Der er struktur og forudsigelighed, klare regler og tydelige lærere, gentagelser, meningsfulde aktiviteter, tilpassede krav, successikring, konkret sprog og kompenserende IT. 

Eleven gøres bekendt med, og udfordres på faglige, personlige og sociale udviklingszoner. Der tages således afsæt i en konstruktivistisk læringsforståelse, hvor anerkendelse er meget central. 

Eleven har 28 lektioner pr. uge, heraf ca. 20 lektioner i de tre prøvefag (dansk, matematik og engelsk). 2 lektioner om ugen anvendes til kontaktlærertimer (trivsel, uddannelsesaktiviteter, class/teambuilding mm.). De resterende 6 lektioner anvendes til fx idræt, samfundsfag. 

Kriterier for visitering/optagelse på I-linjen. 

En generel linje, hvor eleven som udgangspunkt tager de afsluttende prøver i fagene dansk, matematik og engelsk. Det forudsættes, at eleverne, på kort sigt, ser sig selv i ungdomsuddannelsessystemet, med den til rådighed værende støtte. Der undervises i de almindelige 10. klasses-fag efter Folkeskoleloven. 

I-linjen er målrettet elever med generelle indlæringsvanskeligheder.